سمان گلس اینومر ترمیمی (رستوریتیو) 

A.G.M - Glass Inomer Cement برای خرید سمان گلس اینومر ترمیمی A.G.M  کلیک کنید. سمان گلس اینومر ترمیمی A.G.M - Glass Inomer Cement سمان گلس آینومر AGM به عنوان یکی از سمان های مرسوم بر پایه آب طبقه بندی می شود. این سمان از طریق پیوند یو ...