ارتباط دندانپزشکی کودکان با ارتودنسی چیست؟

ارتباط دندانپزشکی کودکان با ارتودنسی چیست؟

بهطورمعمول،  دندانپزشک اطفال اولین کسی است که با دندان هاییک نفر رو به رو می شود ، بنابراین نقش او از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، دندانپزشک اطفال در رویارویی با دندان ها و فک در حال تکامل، دانش لازم را دارد تا خانواده - همراه ...