جدید ترین تکنولوژی در درمان های دندان پزشکی شما

جدید ترین تکنولوژی در درمان های دندان پزشکی شما

تعیین حدود پوسیدگی و اینکه تا چه حد باید برای تمیز کردن حفره تلاش کرد ، گاهی حتی برای سالم ترین چشم نیز دشوار است. درست است که نباید اثری از بافت عفونی باقی گذاشت، اما در عین حال باید مراقب برداشت بیش از حد بافت سالم بود. آخرین فناوری ها به دندانپزشک کمک می کند تا این مشکل را رفع کند.