درک و بهبود روابط با بیماران مبتلا به سندرم داون

درک و بهبود روابط با بیماران مبتلا به سندرم داون

سندرم داون یک اختلال ژنتیکی است که به دلیل وجود یک نسخه اضافی از کروموزوم 21 ایجاد می شود.

به آن تریزومی 21 نیز می گویند، که تاثیرات جسمی و روانی بر روی بیمار خواهد داشت.