هر آنچه باید در مورد آینه های دندانپزشکی بدانید

هر آنچه باید در مورد آینه های دندانپزشکی بدانید

انتخاب آینه دندانپزشکی که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت داشته باشد، کار آسانی نیست. 

این ابزار کوچک از سه قسمت دسته، ساقه و سر تشکیل شده است که به صورت جداگانه قابل خرید می باشد.