در صورت شکست درمان ریشه چه باید کرد؟

در صورت شکست درمان ریشه چه باید کرد؟

درمان مجدد ریشه، با وجود رعایت های بالینی ایده‌آل، درمان اجتناب‌ناپذیری هستند.

مشکلی که هر دندانپزشکی باید با آن دست و پنجه نرم کند، هم به دلیل پیچیدگی  درمان  ، هم در  مدیریت و درک بیمار تا بیمار متوجه شود  چرا باید برای تکرار درمان هزینه بیشتری بپردازد.