گوتا پرکا متا Meta Gutta Percha

گوتا پرکا متا Meta Gutta Percha  

گوتا پرکا ماده ای است که از شیره ی درختان گرفته می شود.

این ماده کاربرد فراوانی در دندانپزشکی دارد. جنس گیاه گوتا مانند پلاستیک بوده و جهت پر کردن ریشه دندان بعد از پاکسازی و عصب کشی به کار می رود.