7 نسل باندینگ های دندان

7 نسل باندینگ های دندان:  یک سفر تاریخی در سیر تکامل آن

امروزه دندانپزشکی ترمیمی مدرن بر اساس  حفظ ساختار دندان و آماده‌سازی‌هایی  محافظه کارانه مبتنی بر اثربخشی مواد چسبنده است .

تکامل باندینگ ها یک پیشرفت مهم در دندانپزشکی است.